Even geduld

Seraphina Seraphina Home Verkennen Over Disclaimer Mijn Account Winkelmandje Checkout KLEDING ACCESSOIRES HANDTASSEN 40132

Algemene voorwaarden

De volgende verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten tussen jou en Seraphina’s. Door het plaatsen van een bestelling ga je uitdrukkelijk akkoord met de algemene voorwaarden.

Seraphina’s doet haar uiterste best om de algemene voorwaarden duidelijk en in bevattelijke bewoordingen te omschrijven. Gelieve de algemene voorwaarden zorgvuldig door te nemen alvorens je een bestelling plaatst.

Seraphina’s behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden op ieder moment en zonder voorafgaande berichtgeving te wijzigen. Deze wijziging geldt enkel voor de toekomst en heeft geen invloed op reeds geplaatste bestellingen. Wij raden je aan de algemene voorwaarden regelmatig te consulteren zodat je op de hoogte blijft van de toepasselijke bepalingen

Ondernemingsgegevens

Handelsnaam: Seraphina’s

Vertegenwoordigd door: Nancy Janssens

Adres: Winkel 80, 2300 Turnhout

BTW-nummer: BE 0880.404.563

Oprichtingsdatum: 01/03/2016

E-Mail: info@seraphinas.be

Telefoonnummer: 03/383.18.28

Klantendienst: help@seraphinas.be


1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Seraphina’s, met maatschappelijke zetel te Winkel 80, 2300 Turnhout, BTW BE 0880.404.563, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Seraphina’s moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Seraphina’s aanvaard zijn.

2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. 

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Seraphina’s niet. Seraphina’s is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Seraphina’s is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Seraphina’s. Seraphina’s kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

4: Online aankopen

De Klant heeft de keuze tussen verschillende betalingswijzen. Deze worden aangeboden op het moment van aankoop.

Seraphina’s is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in Europa.

De leveringswijzen worden vermeld op moment van aankoop.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan het leveringsadres van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Seraphina’s.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de Seraphina’s was geboden.

6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Seraphina’s.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Seraphina’s te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

7: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met Seraphina’s en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Seraphina’s.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Seraphina’s zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 weken na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 2 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

8: Klantendienst

De klantendienst van Seraphina’s is bereikbaar op het telefoonnummer +32 (0)3 383.18.28, via e-mail op help@seraphinas.be of per post op het volgende adres Handelslei 206, 2980 Sint-Antonius-Zoersel. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

9: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Seraphina’s beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Seraphina’s zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

10: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Seraphina’s om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

11: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Seraphina’s. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

12: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

13: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de maatschappelijke zetel van Seraphina’s zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).


Handelslei 2062980 - Zoersel (Sint-Antonius)info@seraphinas.beSeraphina's+32 3 383 18 28BE 0880.404.563www.seraphinas.be